సాధారణ

శాంతి కోసం ఈ ప్రార్థన రోజంతా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది!