క్వావో

జస్టిన్ బీబర్ మరియు క్వావో ‘టునైట్ షో’లో‘ ఉద్దేశాల ’యొక్క ఉల్లాసమైన పనితీరును అందిస్తారు.