బైబిల్ శ్లోకాలు

పశ్చాత్తాపం గురించి 65+ శక్తివంతమైన బైబిల్ శ్లోకాలు